PŮJČOVNÍ ŘÁD KV SERVIS

3.    Nájemce je povinen seznámit se při převzetí věci s jejím  techn. stavem, užívat věc v souladu s jejím určením, není oprávněn danou věc přenechat k užívání druhé osobě   

6.   Nájemce je povinen při užívání věci dodržovat půjčovní řád a obecně závazné právní předpisy, k tomu se zavazuje podpisem nájemní smlouvy.   

5.   Nájemce je povinen vrátit věc ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Poškození, zničení nebo ztrátu oznamuje pronajímateli bez zbytečného odkladu a úhradu zaplatí do 5 dnů. Výše je dána cenou opravy, cenou stanovenou po vzájemné dohodě nebo určenou soudním znalcem.

4.   Nájemné je stanoveno dle ceníku a uvedeno v nájemní smlouvě

2.   Věc se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem

1.    Věc se pronajímá na základě předložení platného občanského     průkazu nebo jiného průkazu totožnosti. Pronajímatel je oprávněn požadovat i dva doklady s fotografií nebo odmítnout pronájem bez udání důvodu